Imák

 

Tízparancsolat

1. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül!

               "mert te is pótolhatatlan vagy számomra"

A Jóisten akarta az eget és a Földet és minden teremtményt, és különösen az ember létezését.

Úgy akart bennünket, ahogy egy anya vágyik a gyermekére.

Isten hatalma azért csodálatos, mert tőlünk csak annyit kíván, hogy úgy szeressük őt,

ahogy ő szeret bennünket, de erre a szeretetre soha nem kényszerít minket.

Soha nem leszünk boldogok mulandó istenpótlékokkal: a gazdagsággal, a siker hajszolásával,

erőfitogtatással, mert Istenhez nincs semmi hasonló.

Valakit szeretni annyit jelent, mint tudni és érezni, hogy számomra ő az egyetlen

és személye pótolhatatlan.

- o -

 

Áldd meg Uram tetteimet                                                                 

Egész napon által,

Engedelmes, jó szívet adj

Játékban, munkában.

- o -

 

Köszönöm néked, Istenem, a nappalt,

amikor ébren vagyok.

Köszönöm,hogy ma annyi minden vár rám:

látnivaló, játék és jóbarát.

Köszönöm a melegítő Napot,

melynek világosságánál láthatok.

- o-

 

Köszönöm e szép napot

játszom ma és tanulok.

Legyél Uram mellettem,

jót hozzon e nap nekem.

S találd benne kedvedt,

mi vígaszt nyújt, örömet.

- o -

 

Hogyan higgyünk Istenben? Ha valaki azt mondja, hogy Istent nem lehet látni, ez Igaz.

Mégis ismerünk láthatatlan dolgokat, mint a szél, a levegő, a gondolat és a szeretet.

Csak az eredményeket látjuk: a széltől kidöntött fát, vagy ahogy két ember szereti egymást.

Kicsit Isten is ilyen.

 

"Nem látlak, Apu!"

Egy boldog család élt egy külvárosi kis házban. Ám egy éjszakán nagy tűz ütött ki

a konyhában, és a lángok hamarosan körülvették az egész házat.

A szülők és a gyerekek gyorsan kifutottak a házból és átölelték egymást.

Amikor körülnéztek, akkor vették észre, hogy hiányzik a legkisebb, aki öt éves volt.

Úgy történt, hogy amikor a család kifutott a házból, a legkisebb megijedt

a lángoktól és a füsttől, visszafordult és felszaladt az emeletre.

"Mit tegyünk?!" Az apuka és az anyuka reménytelenül néztek egymásra,

a két lánytestvér sírva fakadt. Lehetetlen volt visszamenni a házba, és a

tűzoltók is késtek. Hirtelen kinyílt az ablak az emeleten, és a kisgyerek kihajolva

kiabált: "Apu, apu!" Az édesapa válaszolt: "Ugorj le!"

A gyerek hallotta az apja hangját, de csak a fekete füstöt és a tüzet látta.

"Nem látlak Apu!" - kiabálta.

" Én látlak és az bőven elég. Ugorj le!" - kiáltotta az apuka.

A gyermek leugrott és az édesapja szorosan magához ölelte.

 

Nem látod az Istent, de Ő mindig rajtad tartja a szemét.

Édesanyád és édesapád szeretnek téged, és biztos lehetsz benne,

hogy mindig megvédenek. Ezt te jól tudod, és bízol abban, amit mondanak.

Istennel is így viselkedhetsz. A legszebb imát Jézus a kereszten mondta el:

"Atyám kezedbe ajánlom életemet."

- o -

 


Istenem, te minden családnak Atyja vagy.

Tedd, hogy családunk olyanná legyen, amilyen az Úr Jézus családja volt,

otthonunk akár az ő otthona!

Segíts, hogy valamennyien szeretettel forduljunk egymáshoz,

és amink van, megosszuk egymással.

Mutasd meg, mit kell tennünk, amikor irigyek makacsok és önzők vagyunk,

és nem akarunk segíteni!

- o-

 

Magányos vándorútjaim
Csak Isten vigyázza.
Miért is félnék bármitől,
Ó,éj és nap Királya?
Jobban megtart két szent kezed,
Mintha óvna egész sereg.

/Szt. Kolumbán 525-597/

- o -

 

2. Isten nevét hiába szádra ne vedd!

 "mert én mindig veled vagyok, mint egy anya gyermekével"

Isten neve olyan mint az anyáé, vagy az apáé, amit mindig szeretettel és tisztelettel ejt ki a száján az ember.

Isten mindig a karjában tart, a tenyerén hordoz bennünket. Tudja hogy mire van szükségünk, ezért nem kell apróságok, vagy butaságok miatt szólongatni.

Nem kell fölöslegesen emlegetni a nevét, főleg nem indulatosan, vagy káromkodásként. Isten Atyánk a legjobb hozzánk a világon.

- o -

 

Adj, Uram, minden nap időt az imára,

a szolgálatra és a szeretetre,

a játékra és a munkára,

időt arra, amikor semmit sem csinálok,

időt a pihenésre.

- o -

 

Segíts, Urunk Jézus, hogy valamit tehessünk érted:

valami kedveset mondjunk,

valami jót tegyünk, valami vigasztalót.

Segíts, hogy a te szemeiddel fedezzük fel az alkalmakat,

amikor a Te munkádat végezhetjük,

az irántad buzgó szeretetből.

- o -

 

Urunk Jézus, ki értünk emberré lettél,

aki karjaidba vetted a gyermekeket és megáldottad őket,

megmutatva irántuk való szereteted,

kérünk téged, áldd meg azokat is, akik betegek.

Szereteted fölülmúlja a mi szeretetünket, ezért bízzuk őket a Te gondoskodásodra.

- o -

 

Az én és a ti Atyátok nem hagy el soha

Ha Isten jó, igazságos, mindenható, akkor miért létezik a világban rossz és fájdalom? Miért léteznek mozgássérültek, a beteg gyerekek és olyan emberek,akik semmi rosszat sem tettek, de mégis szenvednek?

Isten miért nem bünteti rögtön a rossz embereket, és miért nem menti meg az ártatlanokat?

 

Lábnyomok a homokban

Egyszer egy ember álmodott, hogy a homokban jár, Isten mellett.

Előre lépve azt látta, hogy háta mögött dupla lábnyomokat hagy.

Az egyik Istené volt, a másik az övé. Az ember megértette,

hogy minden lábnyom egy napot jelent az életében.

Akkor megállt, és visszanézett a lábnyomokra.

Azt vette észre, hogy voltak egyes szakaszok, ahol csak

egy lábnyomot látott kettő helyett. Visszatekintett egész életére.

Nagy meglepetés érte: életének abban a szakaszában,

ahol csak egy lábnyomot látott, szomorú napjai voltak.

Azok a napok tele voltak  aggodalommal, türelmetlenséggel,

magánnyal, rosszindulattal és fájdalommal.

Akkor az ember szemrehányóan fordult Isten felé:

"Te azt ígérted mindennap velünk maradsz. Miért nem tartottad

meg igéretedet? Miért hagytál egyedül az élet rossz perceiben,

azokon a napokon amikor szükségem lett volna rád?"

Isten mosolyogva azt mondta: "Kedves fiam, egy pillanatig

sem hagytalak el. Mindig szerettelek és szeretni foglak.

Azok a lábnyomok, amelyeket életed nehéz napjain látsz, az enyéim...

Akkor ölben vittelek téged."

 

 Amikor a dolgok nem úgy mennek ahogy szeretnéd, és az élet nehéznek tűnik,

ne felejtsd el, hogy Isten a karjába vesz téged.

- o -

 

3. Az Úr napját szenteld meg!

        "mert jólesik nekem veled lennem"

Milyen jó másokkal találkozni! Isten pedig minden vasárnap találkozóra hív minket.

Az Úr napja, a vasárnap, arra emlékeztet bennünket, hogy Isten mindennél és mindenkinél fontosabb,

és nem szabad őt elhanyagolnunk. Ha nem Ő van életünk középpontjában, akkor a helyét

elfoglalja a pénz, a jó kocsi, a szép lakás, és akkor nem lesz többé idő a gyerekekre és a nagyszülőkre,

és nem lesznek többé ünnepeink.

Ne mondjuk mindig "Nincs időm rád", mert Istennek mindig van ránk ideje, és szeretettel vár bennünket.

- o -

 

Mindenható Atyánk! Köszönjük néked az orvosokat és a betegek ápolóit.
Köszönjük, hogy találékony értelmet adtál nekik és gondos, szelíd kezet,
hogy sebeinket bekötözzék.

- o -

 

Amikor elfog a félelem, emlékeztess, édes Jézus, hogy te itt vagy velem,

közelebb hozzám, mint saját lélegzetem, közelebb mint saját szívdobogásom.

Félelmeimet jobban megérted, mint én magam,

ezért bízom benned, és kérlek, add meg kegyelmedet,

hogy úgy támogassak másokat a félelem óráiban,

miként te támogatsz engem.                                                                             

- o -

 

Édes Jézus, beteg vagyok.
Kérlek, gyógyíts meg engem.
Segíts, hogy bátor legyek,
és hálás mindazoknak,
akik ápolnak.
Köszönöm, hogy itt vagy a közelemben.

- o -

 

Csodálatos vagy Istenem, mert szeretsz mindenkit.

Nincs kedvemre, hogy ágyban kell maradnom,

de amikor veled beszélek, tudom, hogy szeretsz engem, és ez nagyszerű!

Vannak gyermekek, akik sohasem kelhetnek fel az ágyból, nem kereshetik fel barátaikat.

Szeresd és gyámolítsd őket is!

Nagyon nehéz mindenkit szeretni, előtted azonban nincsen akadály.

Taníts engem erre a szeretetre, most hogy beteg vagyok, és oly sok az időm.

- o -

 

4. Tiszteld apádat és anyádat!

          " mert ők hozzám tartoznak"

A szüleinket tisztelni annyit jelent, mint felismerni az élet ajándékát. Ez a tisztelet azt jelenti:

szeretjük őket, becsüljük őket, szót fogadunk nekik, mert hisz ők napról napra megajándékoznak minket

szeretetükkel, életüket áldozzák értünk.

Amiként ők sem tesznek ki bennünket az utcára, mi sem zárjuk ki őket az életünkből. Segítjük őket,

és mellettük állunk akkor is, ha már megöregedtek, vagy betegségben szenvednek.

A szülők mellett mások is vannak akik a javamat akarják, őket is szeretnem és tisztelnem kell.

- o -

 

Túrmezei Erzsébet: Gyermek a rendelőben

 

A kislány ott áll a rendelőben.

A furcsa gépek mintha mind őt lesnék.

S a doktor bácsi már be is ültetné

Abba a félelmes nagy székbe:" Tessék!"

 

Nem, még nem ül le. Kijelenti bátran,

Hogy előbb kettőt kérdezni szeretne.

"Halljuk!"- mosolyog rá a doktor bácsi,

Hiszen ő mindig kész a feleletre.

 

"Értesz-e a fogakhoz?" - tudakolja

Kis Piroska ötéves bölcsességgel.

"Ó, hányat találsz akit én kezeltem,

Kis barátaid közt, ha széjjelnézel!"

 

"Ott a Sárika, Jancsi. Kit mondjak még?

A patikus bácsiék Klárikája.

Kérdezd meg őket! Vígan szaladgálnak!

Mi lenne, ha foguk most is fájna?"

 

Ez a válasz megnyugtatóan hagzik,

Valóigaz. De hátra van még a másik.

" Szeretsz-e engem? - kérdezi  Piroska

A kedvesen mosolygó doktor bácsit.

 

"Szeretlek-e? Hát hogy ne szeretnélek!"

Mivel semmi hiba a feleletben,

A kis paciens beül a nagy székbe

most már nyugodtan, kék szeme se rebben.

 

Ha a doktor bácsi ért a fogakhoz,

S szereti őt, akkor mi gondja lenne?

Jöhet most már a fúróval, fogóval.

Piroska békén tűri. Bízik benne.

                     *

Ó, így szeretnék békén bízni én is!

Félelmetes, nagy rendelő az élet,

De jól ismerem, aki kezel benne,

S az Ő feleletétől én se félek.

 

Ha megkérdezem ért-e a dolgához,

S ha megkérdezem, hogy szeret-e engem,

Rámutat értem átszegezett kezére,

S szabad bízó kisgyermekké lennem.

 

Lehet fúró, fogó, akármi szerszám,

Ha ott látom abban a drága kézben,

Amelyik mindig tudja mit cselekszik,

S fenn a kereszten vért hullatott értem.

- o -

 

Áraszd el szeretettel a mi szíveinket Urunk Jézus,

add, hogy szeressünk Téged,

Szeressük a körülöttünk lévő embereket,

és mindazt, amit nem találunk szeretnivalónak.

- o -

 

"Megteremtettelek"

Egy szent ember a városban sétálgatva összefutott egy szegény,

rosszul öltözött kislánnyal, aki alamizsnát kéregetett.

Gondolatát Isten felé fordította ezekkel a szavakkal:

"Isten, hogyan engedhetsz meg ilyesmit?Kérlek, tegyél valamit!"

Este a híradó háborút és mindenféle borzalmakat mutatott.

Akkor az ember újra imádkozott:"Istenem mennyi nyomorúság.

Tegyél valamit!"  Éjszaka volt, mikor Isten megszólította:

"Én már valamit megtettem: megteremtettelek."

 

Isten az embereket nem bábunak teremtette.Azt akarta, hogy szabadok és felelősek legyenek, ezért bízta rájuk a világ teremtményeit. Most azt akarja, hogy az emberek küzdjenek a rossz, a fájdalom és az igazságtalanság ellen.

Isten nagy adottságokat és csodálatos ügyességet adott az embereknek.

Bárcsak felhasználnák ezeket...

- o -

 

Add meg a kegyelmet, jó Urunk,
hogy amiért imádkozunk,azért tenni is tudjunk.

/Thomas More/

- o -

 

Szerető Atyánk, dicsérünk téged

és köszönjük a csodákat,melyekek nékünk adtál:

a szépséges Napot,

a vetést sarjasztó esőt,

a mezőket, az erdőket,

a tengert és az eget,                                                                                                 

a virágokat, a madarakat,

és minden ajándékodat.

Köröttünk minden örvendezik

Tedd, hogy mi is örvendezzünk,

És adj nekünk hálás szívet!

- o -

 

Te vagy a szentséges Úristen

az egyetlen, aki csodákat művelsz...

Te vagy az erős, Te vagy a nagy,

Te vagy a fölséges.

Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk,

mennynek és földnek királya.

Te vagy a jóság, Te vagy minden jóság,

Te vagy a legfőbb jóság,

Az Úr, az élő, és igaz Isten...

Te vagy a mi reményünk, Te vagy a mi hitünk,

Te vagy a mi nagy édességünk.

/Assisi Szent Ferenc  1182-1226/

- o -

 

5. Ne ölj!

" mert a legnagyobb ajándék amit tőlem kaptatok, az élet"

Az embernek egyetlen fegyvere a szertet és a gyengédség, hiszen nincsen

se mérgező fullánkja, se agyara, és nincsenek éles karmai sem.

Nem azér élünk, hogy állandóan idegeskedjünk és ugrassuk, vagy kritizáljuk a másik embert.

Meg kell tanulnunk együtt érezni a többi emberrel, hogy meghallgassuk, segítsük és védelmezzük egymást.

Mindig és mindenkor a béke megőrzésén kell fáradoznunk, akkor is, ha nehezünkre esik,

vagy valami áldozatot kell érte hoznunk.

- o -

 


Édes Istenem,légy jó hozzám,
a tenger oly hatalmas,
és a csónakom oly kicsi.

/Breton halászok imája/

- o -

 

Istenem, megalkottál és szeretsz bennünket.

Köszönjük, hogy oly készségesen megbocsátasz.

Segíts, ha vétkezünk, mielőbb megvalljuk neked,

hogy mielőbb megbocsáthass!

Akkor szívünket nem gyötri aggodalom,

és egész nap boldogok leszünk,

Jézus Krisztus a mi Urunk által.

- o -

 

Égi bárány, Jézus, Jézus,

Jöjj el házamba ma éjjel,

Űz a sötét, álmom borús,

Óvj Uram, ágyamhoz érj el!                                                                                                                                                                              

 

Te kísérsz a gondok között,

Dicséret illessen téged,

Ó, szeretetben Egyszülött,

Terjeszd ki rám békességed!

- o -

 

Ó,Uram Jézus, ki befogadtad a gyermekeket,

akik hozzád mentek,

fogadd el tőlem is, gyermekedtől,

ezt az esti imádságot.

Oltalmazz engem a Te szárnyaidnak árnyékában,

hogy békében nyugodni térjek,

és ébressz fel engem a kellő időben,

hogy dicsőíthesselek téged,

mert egyedül Te vagy a szent, Te vagy az irgalmas.

/a keleti egyház imája/

- o -

 

Erdő mellett estvéledtem,                                                                                            

Subám fejem alá tettem,

Összetettem két kezemet,

Úgy kértem jó Istenemet.

 

Én Istenem, adjál szállást,

Már meguntam a járkálást,

A járkálást, a bújdosást,

Az idegen földön lakást.

 

Adjon Isten jó éjszakát,

Küldje hozzám szent angyaláz,

Bátorítsa szívünk álmát,

Adjon Isten jó éjszakát.

/magyar népdal/

- o -

 

Atyám, hálát adok Neked, hogy meghallgattál.
Tudom,hogy mindig meghallgatsz.

János 11.41-42.

- o -

 

6. Ne művelj tisztátalan dolgokat,

" mert minden amit alkottam szép és jó"

A férfi és a nő azért van, hogy szeresse egymást, testük pedig azért, hogy kifejezhessék

szerelmüket egymás iránt. Mindezt Isten akarta így, mert ez így jó és szép.

Minden embernek tisztelni kell az érzéseit, a testi épségét és biztonságát.

Senkiből nem lehet játékszert csinálni!

Az internet, a tv és a reklámok sokszor csak arra használják az emberi testet,

hogy fölkeltsék a figyelmünket, hogy eladhassák amit reklámoznak.

Ez pedig így nagy becsapás és kelepce!

Mindig becsüld a saját tested és mások testét is!

- o -

 

Egy igazán kedves nedves történet - Noé bárkája

http://www.youtube.com/watch?v=gSxHiZYOHkw&feature=related

Kis ember, nagy sztori - Zakeus és Jézus

http://www.youtube.com/watch?v=gSxHiZYOHkw&feature=related

( Pintér Béla)

 

 

- o -

Hallgasd meg az alábbi kis mesét!

Megismerkedhetsz a foltmanókkal. De ami ennél is fontosabb:

megtudhatod, megértheted általa, hogy mennyire szeret téged Isten.

Milyen különlegesnek, egyedinek tart téged, és mennyire várja nap mint nap,

hogy imáiddal, gondolataiddal meglátogasd Őt!

 

Ha tetszett a mese a foltmanókról, olvasd el az író másik történetét is!

Az "Összegyűjtött versek" oldalon találod meg.

               A címe: Különleges ajándék

 

7. Ne lopj!

"mert ti mindnyájan egymás testvérei vagytok"

Minden embernek joga van arra, hogy maga döntsön arról, ami az övé, és hogy mások

tiszteletben tartsák a tulajdonát. Soha ne vedd el, ami a másé!

Munka és tanulás helyett az unatkozó semmittevés olyan, mintha saját családunkat és jótevőnket

lopnánk meg valamivel. Nem szabad eltékozolni, vagy megrongálni azt, ami egy közösség együttes tulajdona

és amit mindenki használ.

Tisztelni és becsülni kell minden ember jogait, véleményét és jó hírnevét.

- o -

 

Énekeljetek az Úrnak...!

Az alábbi linkekre rákattintva meghallgathatsz néhány dalt.

http://www.harfa.oromhirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3Afoldal-kicsi-vagyok-en-3&catid=9%3Aenekek&Itemid=12

Ő az Úr

http://www.youtube.com/watch?v=EZQfvJKpGzM&feature=related

Él az Úr

http://www.youtube.com/watch?v=mqMD0oNXExs&feature=related

Kicsi sas

http://www.youtube.com/watch?v=CbSEfUVNgVI&feature=related

Három az egyben három

http://www.youtube.com/watch?v=OKKoSVkMJQw&feature=related

Dávid és Góliát

http://www.youtube.com/watch?v=3wge-UetZW4&feature=related

Gyermekszív

http://www.youtube.com/watch?v=k7xedffIs_c&feature=related

Mennyei party

http://www.youtube.com/watch?v=32kJBooEHd8&feature=related

Hóember

http://www.youtube.com/watch?v=UoOGEM26WPQ&feature=related

Little Joe

http://www.youtube.com/watch?v=W8YffJw1Ezo&feature=related

Mindenütt ott van

http://www.youtube.com/watch?v=dzUuk81NiQ8&feature=related

A szeretet nem fogy el sosem

http://www.youtube.com/watch?v=owDA_EYgaps&feature=related

Akarod-e tudni

http://www.youtube.com/watch?v=vCILfjBqBA0&feature=related

 

8. Ne tegyél hamis tanúságot!

        "mert az igazság én magam vagyok"

Hazudni önmagában, vagy azért, hogy jobbnak látszódjunk, mint amilyenek valójában vagyunk,

vagy azért, hogy szerepeljünk mások előtt, vagy azért, hogy illetéktelen előnyökhöz jussunk,

mindez ostoba viselkedés, ami elriasztja tőlünk az igazi barátokat.

Ne féljünk az igazságtól, és merjünk kiállni érte még akkor is, ha emiatt valamilyen hátrány ér bennünket.

Nem szabad továbbadni a pletykát és a rágalmakat.

Mindig azt mondjuk, amit gondolunk, és ha megdicsérünk valakit, őszintén tegyük, ne hízelegve.

Olyan ember legyél, akiben mindig mindenki megbízhat!

- o -

 

9. Más szerelmét ne kívánd

" mert az emberek nem vásári portékák"

Ha az embereket játékszernek nézem, akkor nagyon megbántom őket, és magamnak is ártok vele.

Ha nagyon szeretnék valakivel jóban lenni, sohasem szabad  ezért összeveszejteni másokkal, mert

a szeretet és a vonzalom nem áldozatot rabol magának másoktól.

Nap mint nap meg kell köszönnünk Istennek azokat, akiket mellénk rendelt, és azt a szeretetet,

amit tőlük kapunk. Kérni kell az Urat, hogy adjon nekünk igazi barátokat.

A féltékenység és az önzés minket tesz boldogtalanná.

Mindig őszintének és hűségesnek kell lennem azokhoz, akik szeretnek.

- o -

 

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

"mert én pont annyi mindent alkottam a világ teremtésekor,

            hogy az mindenkinek elég legyen"

A nagy dolgok utáni sóvárgás és kapzsiság vakká és nyughatatlan bolonddá teszi az embert.

Jobb megelégedni azzal amink van, mint fölösleges és haszontalan dolgok után vágyakozni.

Ha állandóan azt figyeljük, hogy másoknak miből mennyi van, akkor tönkretesszük magunkat,

önzők, keserűek és elégedetlenek leszünk, és elvész minden önbizalmunk.

A mi világunkban sokan szükséget szenvednek, pedig Isten nem csak a gazdagok javára

teremtette a Földet. A szegénység nagy emberi igazságtalanság, amin a tőlünk telhető módon

segítenünk kell.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kelj fel és járj!

 

  Kedves Fiatalok! Íme egy remek lehetőség arra, hogy  az alábbi kis filmeken keresztül   - hozzátok közel álló formában -  választ kapjatok néhány titeket is foglalkoztató, hittel életvezetéssel is kapcsolatos kérdésre.

Előadó: Dr. Papp Miklós egyetemi tanár, görögkatolikus lelkész
Készítette a Trikérion Görögkatolikus Médiaműhely.

 

A kb.15-20 perces részek mindegyike 2 részből áll:  - rövid előadás, magyarázat

                                                                         - fiatalok vallomásai, véleménye a témával kapcsolatban

 

1.http://www.youtube.com/watch?v=kVNq7TgE7vQ

2.http://www.youtube.com/watch?v=uBU-xaGJ6RI

3.http://www.youtube.com/watch?v=U8GSVElkFaE

4.http://www.youtube.com/watch?v=6TWmw3tgJqI

5.http://www.youtube.com/watch?v=vX6UPWsIYsQ

6.http://www.youtube.com/watch?v=mpX7eGxAW_A

7.http://www.youtube.com/watch?v=HNQL2d984tE

8.http://www.youtube.com/watch?v=WlF9NyF8TbM

9.http://www.youtube.com/watch?v=6BjMDbxFybM

10.http://www.youtube.com/watch?v=OQNL-_bwYxM

11.http://www.youtube.com/watch?v=kb3vYUEXziM

12.http://www.youtube.com/watch?v=nUNJAsUmqyM

13.http://www.youtube.com/watch?v=o6ZgOyc4COU

14.http://www.youtube.com/watch?v=FVj6FQbwWpw

15.http://www.youtube.com/watch?v=m2FpWaLv3KM

 

 

.